OBCHODNÍ PODMÍNKY

Upozornění: Tyto Obchodní podmínky byly připraveny Asociací pro elektronickou komerci (APEK) a jsou dostupné ke stažení zdarma na: https://www.apek.cz/clanky/apek-vzorove-obchodni-podminky-aktualizovany. Jedná se pouze o vzorový dokument, který není právně závazný a Webnode nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené používáním tohoto dokumentu. Doporučujeme tyto podmínky konzultovat s vaším právníkem a upravit je tak, aby odpovídaly potřebám vašeho obchodu.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti [………]
se sídlem […….]
identifikační číslo: [………]
zapsané v obchodním rejstříku vedeném [………], oddíl [………] , vložka [……….]
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese […….]


Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") upravují vztahy vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím při objednávání zboží a poskytování vzdělávacích služeb.

1. Vymezení smluvních stran

Prodávajícím je Tomáš Prokeš - Online Škola ZDRAVÍ., se sídlem Kollárova 20/7, 612 00 Brno, IČ: 4636813, zapsán na Živnostenském úřadě města Brna, Malinovského nám. 3, spisová značka ZU/MMB/0277183/2018 (dále jen "Prodávající").

Kupujícím je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku informačně-vzdělávacích kurzů Prodávajícího elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.onlineskolazdravi.cz (dále jen "Kupující").

2. Prodej vzdělávacích akcí

2.1 Informace o ceně, splátkách, slevách a termínech vzdělávacích akcí

Vzdělávací akcí se rozumí kurz, seminář (školení), pobytový seminář, beseda nebo přednáška. Prodávajícím a současně poskytovatelem vzdělávacích akcí je Tomáš Prokeš - Online Škola ZDRAVÍ.

Termíny a ceny vzdělávacích akcí včetně všech změn uveřejňuje Prodávající na svých internetových stránkách www.onlineskolazdravi.cz.

Prodávající může termíny vzdělávacích akcí v průběhu roku upravovat podle svých podmínek a provozních možností, ale termín může změnit nejpozději v den uzávěrky přihlášek.

Cena vzdělávací akce je pro daný turnus pevně stanovená, avšak Prodávající si vyhrazuje právo měnit ji (změna DPH, kurz cizí měny, ...).

Vzdělávací akce v základní ceně zahrnují:

 • výuku dle osnovy;
 • materiály v elektronické nebo tištěné podobě (pokud je uvedeno v podmínkách dané vzdělávací akce);
 • vydání osvědčení o absolvování vzdělávací akce po úspěšném složení závěrečných zkoušek podle typu vzdělávací akce (pokud je uvedeno v podmínkách úspěšného absolvování).

Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena dnem zaplacení objednávky.

Na slevy není právní nárok.

Vzdělávací akce bude uspořádána, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu potřebného k uhrazení nákladů (minimální počet účastníků je různý podle druhu vzdělávací akce, místa konání a závisí na nákladech za pronájem přednáškových sálů, ubytování a dopravu lektora).

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Kupující je povinen provést úhradu na své náklady. V případě, že Kupující neprovede úhradu na své náklady, tzn., náklady na transakci budou započteny na vrub Prodávajícího, bude Kupujícímu vystavena dodatečná faktura na doplatek této částky.

Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím objednávky.

Potvrzení obsahu objednávky uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu objednávky, nemá právní účinky.

Shrnutí objednávky je Kupujícímu zasláno ihned v automaticky vygenerovaném e-mailu.

Kupující je povinen uhradit kurzovné do 14 dnů ode dne podání objednávky, nejpozději však v den pořádání vzdělávací akce v hotovosti.

Kupující, který neuhradí cenu vzdělávací akce v určeném termínu před jejím zahájením (nejpozději v den zahájení v hotovosti) nebude přijat.

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde ke zrušení vzdělávací akce, vrátí Prodávající přijatou peněžní částku nejpozději do 7 dnů od dodání čísla bankovního účtu Kupujícího.

Řádnou fakturu - daňový doklad obdrží Kupující na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, nejpozději do 5 pracovních dnů od připsání částky na účet Prodávajícího.

2.2 Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy bude Kupujícímu účtován storno poplatek dle typu vzdělávací akce:

 • a) Pokud Kupující zruší účast na kurzu, nejpozději však 3 dny před začátkem kurzu, nebude mu účtován storno poplatek. V případě, že Kupující zruší účast na kurzu méně jak 3 dny před začátkem kurzu, bude mu účtován storno poplatek ve výši 20 % z ceny kurzu. Pokud Kupující zruší účast v den konání kurzu nebo bude jeho nepřítomnost způsobená "vyšší mocí" (počasí, dopravní situace apod.), nemá nárok na vrácení kurzovného.
 • b) V případě všech ostatních on-line kurzů jsou storno podmínky následující:
 • Pokud Kupující odstoupí od smlouvy po jejím uhrazení, ale ještě dříve, než mu byly zaslán přihlašovací link do studijní sekce, bude mu účtován storno poplatek ve výši 20 % z ceny kurzu. Po té, co jsou Kupujícímu zaslány přístupové údaje do studijní sekce, nemůže odstoupit od smlouvy a nemá nárok na vrácení kurzovného (kurz mu již byl poskytnut).
 • c) V případě zpoplatněných besed nebo přednášek jsou storno podmínky následující:
  Pokud Kupující zruší účast na besedě nebo přednášce, nejpozději však 3 dny před jejím konáním, nebude mu účtován storno poplatek. V případě, že Kupující zruší účast méně jak 3 dny před dnem konání nebo bude jeho nepřítomnost způsobená "vyšší mocí" (počasí, dopravní situace apod.), nemá nárok na vrácení vstupného. Kupující může přenechat své místo náhradníkovi, který se prokáže fakturou nebo jménem a variabilním symbolem Kupujícího nebo písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním) požádá Prodávajícího o převedení vstupného na nejbližší pořádanou besedu nebo přednášku, pouze za podmínky, že se jedná o pravidelně se pořádající/opakující akci.
 • d) V případě pobytových seminářů jsou storno podmínky následující:
  Pokud Kupující zruší účast na pobytovém semináři, nejpozději však 14 dní před jeho začátkem, nebude mu účtován storno poplatek. V případě, že Kupující zruší účast méně jak 14 dní před začátkem pobytového semináře, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu. Pokud Kupující zruší účast 3 dny a méně před začátkem pobytového semináře nebo bude jeho nepřítomnost způsobená "vyšší mocí" (počasí, dopravní situace apod.), nemá nárok na vrácení účastnického poplatku.
 • Prodávající je povinen vrátit peněžní částku sníženou o storno poplatek, a to do 14 dní od data písemného doručení (e-mailem nebo doporučeným psaním) odstoupení od smlouvy. Bankovní poplatky spojené s transakcí do zahraniční jsou započteny na vrub Kupujícího.


  3. Poskytování osobních studijních kódů třetí straně

  Kupující se zavazuje, že nebude poskytovat svůj přihlašovací link a studijní materiály třetí straně. Všechny vzdělávací akce včetně studijních materiálů jsou majetkem Prodávajícího, jejich šíření je povoleno jen za předpokladu, že budou použity pouze k osobnímu vzdělávání, nikoliv ke komerčním účelům.


  4. Ochrana osobních údajů

  V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí Kupující se zpracováním osobních údajů Prodávajícím poskytnutých v souvislosti s objednáním zboží a služeb, a to za účelem zařazení do databáze Prodávajícího a dalšího marketingového zpracování, zejména k nabízení služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění.

  5. Účinnost a změny obchodních podmínek

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 5. 2020. 

  Prodávající je oprávněn kdykoli změnit obchodní podmínky a není povinen o tom informovat. Je odpovědností Kupujícího, aby se seznámil se zněním obchodních podmínek při uzavírání každé kupní smlouvy.

  7. Závěrečná ustanovení

  Případy a vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí platnou právní úpravou České republiky.

  Tomáš Prokeš, Online Škola ZDRAVÍ

  8. Kontaktní údaje prodávajícího

adresa pro doručování: Kollárova 7, Brno, 612 00 , adresa elektronické pošty: prokes@onlineskolazdravi.cz , telefon +420 / 774 545 722

V Brně dne 1. 5. 2020