OBCHODNÍ PODMÍNKY


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") upravují vztahy vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím při objednávání zboží a poskytování vzdělávacích služeb

1. Vymezení smluvních stran

Prodávajícím je Tomáš Prokeš - Online Škola ZDRAVÍ., se sídlem Kollárova 20/7, 612 00 Brno, IČ: 4636813, zapsán na Živnostenském úřadě města Brna, Malinovského nám. 3, spisová značka ZU/MMB/0277183/2018 (dále jen "Prodávající").

Kupujícím je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku informačně-vzdělávacích kurzů Prodávajícího elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.onlineskolazdravi.cz (dále jen "Kupující").

2. Prodej vzdělávacích online kurzů

Online kurzem se rozumí vzdělávací kurz, který si Kupující stáhne v elektronické tištěné nebo videovizuální podobě po obdržení přístupového linku do vzdělávací sekce a to po zaplacení částky, která byla při objednání, uvedena u příslušného kurzu. Prodávajícím a současně poskytovatelem vzdělávacích online kurzů je Tomáš Prokeš - Online Škola ZDRAVÍ.

Ceny vzdělávacích online kurzů včetně všech změn uveřejňuje Prodávající na svých internetových stránkách www.onlineskolazdravi.cz.

Prodávající může ceny online kurzů v průběhu roku upravovat podle svých podmínek a provozních možností.

Na slevy není právní nárok. 

Platby za objednané online kurzy je možné provádět pouze bezhotovostně převodem z účtu či prostřednictvím platební brány třetí strany jakou je např. GoPay společnosti GOPAY s.r.o., IČO: 26046768. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou Kupujícím v souvislosti s užitím platební brány.

Řádnou fakturu - daňový doklad obdrží Kupující na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, nejpozději do 7 pracovních dnů od připsání částky na účet Prodávajícího.

Okamžikem přijetí platby za online kurz poskytuje Prodávající Kupujícímu uživateli oprávnění absolvovat příslušný Kurz tj. přehrát a stáhnout veškeré části Kurzu. Po absolvování online kurzu je následně Kupující oprávněn bezplatně opětovaně přehrávat veškeré části Kurzu.

Spuštění kurzů vyžaduje připojení k internetu. Náklady na připojení k internetu nese Kupující s tím, že tyto náklady se neliší od základních sazeb. Pro spuštění Kurzů je nezbytné zařízení (počítač, tablet či telefon) s nainstalovanou aktuální verzí standardního internetového prohlížeče (např. Chrome, Firefox, Internet Explorer) s povoleným JavaScriptem a aktuální verzí Adobe Flash Player.

Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena dnem zaplacení objednávky. 

Pokud Kupující odstoupí od smlouvy po jejím uhrazení, ale ještě dříve, než mu byl zaslán přístupový link do vzdělávací sekce, bude mu účtován storno poplatek ve výši 20 % z ceny kurzu. Po té, co jsou Kupujícímu zaslány přístupové údaje do vzdělávací sekce, nemůže odstoupit od smlouvy a nemá nárok na vrácení kurzovného (kurz mu již byl poskytnut).

3. Poskytování přístupového linku a vzdělávacích online kurzů třetí straně

Kupující se zavazuje, že nebude poskytovat svůj přístupový link a studijní materiály třetí straně. Všechny vzdělávací online kurzy včetně studijních materiálů jsou majetkem Prodávajícího, jejich šíření je povoleno jen za předpokladu, že budou použity pouze k osobnímu vzdělávání, nikoliv ke komerčním účelům. 

4. Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí Kupující se zpracováním osobních údajů Prodávajícím poskytnutých v souvislosti s objednáním služeb, a to za účelem zařazení do databáze Prodávajícího a dalšího marketingového zpracování, zejména k nabízení služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění. 

5. Účinnost a změny obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 5. 2020.

Prodávající je oprávněn kdykoli změnit obchodní podmínky a není povinen o tom informovat. Je odpovědností Kupujícího, aby se seznámil se zněním obchodních podmínek při uzavírání každé kupní smlouvy.

6. Závěrečná ustanovení

Případy a vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí platnou právní úpravou České republiky. Tomáš Prokeš, Online Škola ZDRAVÍ

7. Kontaktní údaje prodávajícího

adresa pro doručování: Kollárova 7, Brno, 612 00 , 

adresa elektronické pošty: prokes@onlineskolazdravi.cz , 
telefon +420 / 774 545 722

V Brně dne 1. 5. 2020